Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy

PROGRAM PREWENCYJNY „STOP PATOLOGIOM – RAZEM BEZPIECZNIEJ”

GŁÓWNE CELE:

1. Ograniczenie zjawisk patologicznych.
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
6. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.
8. Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.

METODY REALIZACJI:

1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

2. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem oraz informowanie o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.

3. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej oraz w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi

4. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia stosownych ustaw.

5. Organizowanie wojewódzkich konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego poruszających problematykę zjawisk patologicznych.

 

PROGRAM PREWENCYJNY „PSEUDOKIBIC”

GŁÓWNE CELE:

1. Edukacja prawna młodzieży oraz ich rodziców

2. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z kryminogenną działalnością oraz złamanie źle pojmowanej solidarności w nieformalnych grupach tzw. „szalikowców”.

3. Wiedza o społecznej szkodliwości, jaką za sobą niesie przemoc i wandalizm

METODY REALIZACJI:

 • Obserwacja osiągniętych efektów,
 • Dokonanie analizy danych statystycznych,
 • Informacje zwrotne ze środowisk objętych programem,
 • Ocena osób zaangażowanie w realizację programu,
 •   Możliwość dostosowania programu do zaistniałych potrzeb podczas jego realizacji

 

PROGRAM PREWENCYJNY „OGRANICZYĆ WANDALIZM”

GŁÓWNE CELE:

 1. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).
 2. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie.
 3. Poszerzenie z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.
 4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa

METODY REALIZACJI:

a) związane z podejmowaniem inicjatyw praktycznych:

 1. Prowadzenie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.
 2. Prowadzenie przez dzielnicowego obchodu wspólnie z pracownikami cywilnymi będącymi administratorami kontrolowanych obiektów w celu wskazania miejsc zdewastowanych oraz potrzeby ich rewitalizacji.
 3. Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na niewłaściwy stan infrastruktury (zjawisko „graffiti”)
 4. Informowanie podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów o stwierdzonych aktach wandalizmu.
 5. Objęcie szczególnym nadzorem prewencyjnym miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych gdzie może dochodzić do przejawów wandalizmu.
 6. Prowadzenie okresowej kontroli tych miejsc.
 7. Opracowanie, wydrukowanie oraz rozpowszechnianie ulotek ostrzegawczych stanowiących element realizowanego programu.
 8. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie.
 9. Aktywne uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli. Wykształcanie wśród ludzi postaw przyczyniających się do dbania o mienie publiczne oraz prywatne w aspekcie zjawiska wandalizmu.
 10. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej ze zjawiskiem wandalizmu.
 11. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, indywidualnych rozmów z mieszkańcami w celu uczulenia ich na zjawisko tzw. „graffiti”.

b) związane z planowaniem i organizacją służby patrolowej oraz obchodowej:

1. Właściwe zadarniowanie służb prewencyjnych w zakresie problematyki „graffiti”

2. Zwiększenie częstotliwości służb patrolowych w wytypowanych rejonach służbowych.

3. Zintensyfikowanie służb obchodowych dzielnicowych , łączenie rejonów w ramach obchodu przez dwóch, trzech dzielnicowych.

4. Organizowanie wspólnych patroli ze Strażą Miejską.

 

PROGRAM PREWENCYJNY „SENIOR”

GŁÓWNE CELE:

 1. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę starszych osób.
 2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
 3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
 5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.

METODY REALIZACJI:

 1. Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom negatywnym będącym w zainteresowaniu niniejszego programu.
 2. Opracowanie materiałów w postaci ulotek, broszurek oraz rozpowszechnianie ich wśród adresatów programu prewencyjnego.
 • Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane będą niżej wyszczególnione kwestie:
 • przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • omawianie problematyki związanej z:
 • kradzieżami kieszonkowymi,
 • kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
 • oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
 • oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp. Zapoznanie uczestników spotkań z charakterem pracy urzędników i pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. Wskazanie używanych przez te osoby identyfikatorów służbowych, odzieży służbowej oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami związanymi z wpuszczaniem ich do mieszkania lub domu, włamaniami do mieszkań lub domów.
 • prowadzenie zajęć praktycznych z samoobrony przy wykorzystaniu policjantów mających uprawnienia instruktorów, instruktorów szkół nauki walki, samoobrony. Ważnym jest aby uczestnicy zajęć praktycznych posiadali stosowne ubezpieczenie. Również organizator powinien być ubezpieczony. Przeprowadzenie powyższych zajęć powinno być odpowiednio zorganizowane.
 • podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo,
  w szczególności w miejscu zamieszkania.
 1. Promowanie założeń programu, w tym zamieszczanie porad profilaktycznych w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

PROGRAM PREWENCYJNY „OSTROŻNIE PIES”

GŁÓWNE CELE:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mieleckiego.
 2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 3. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
 4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym
  w dobra osobiste obywateli.
 5. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa

METODY REALIZACJI:

 • Współpraca z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom ujętym w niniejszym programie.
 • Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na łamanie prawa przez osoby posiadające psy.
 • Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania prawa
 • Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
 • Wyposażenie radiowozów w szczególności służb patrolowo-interwencyjnych w tablice poglądowe dotyczące ras psów uznanych za niebezpieczne.
 • Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
 • Opracowanie, wydrukowanie (ewentualnie pozyskanie) oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych stanowiących element realizowanego programu.
 • Promowanie założeń programu w lokalnej prasie.
 • Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz inne osoby w przedmiocie ujętym niniejszym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób trzecich.
 • Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami  profilaktyki alkoholowej oraz nikotynowej (wspólnie z innymi podmiotami,
  w szczególności z przedstawicielami stowarzyszeń ochrony zwierząt oraz schronisk dla zwierząt)– przekazywanie uczniom materiałów profilaktycznych.
 • Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m. In. w zakresie trzymania psa.
 • Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej  w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokaz tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.)

PROGRAM PREWENCYJNY „ BEZPIECZNE ZABYTKI”

Głównym celem programu jest ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.

METODY REALIZACJI:

 • podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków, m.in. wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków delegatura Tarnobrzeg, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jaki przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji,
 • przeprowadzanie szkoleń,

 

Metryczka

Data publikacji 03.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Bator
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bator Wydział Prewencji
do góry